مبانی نظری ارشد در مورد رضایت شغلی

مبانی نظری پایان نامه در مورد رضایت شغلی

فهرست مطالب

رضایت شغلی.

سیر تاریخی رضایت شغلی..

2-4-2- تعاریف رضایت شغلی..

جدول 2-1: تعاريف مفهوم رضايت شغلي بر اساس تحليل محتواي متون. منبع (راوی و همکاران، 64:1391).

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی..

2-4-4- ابعاد رضايت شغلي..

2-4-5- فوايد بررسي رضايت شغلي..

2-4-6- عوامل موثر بر رضايت شغلي..

مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)

2-4-6-1- عوامل فردی..

2-4-6-2- عوامل سازمانی..

2-4-6-3- عوامل محیطی..

2-4-6-4- ماهیت شغل.

2-4-7   پیامدهای رضایت شغلی..

2-4-7-  1 رضایت شغلی و عملکرد.

2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی..

2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت..

2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار.

2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت.. 

2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش…

2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی..

2-4-8-1 نظریه نیازها

نمودار 2-1: ساز و كار نظرية انگيزشي نيازها. منبع: (خدایاری فرد، 14:1388).

2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو. منبع (سیدجوادین، 771:1388).

2-4-8-3 تئوري بهداشت – انگیزش..

جدول 2-2: مدل اقتضائی هرزبرگ. منبع (اسدی شیرین، 69، 1387).

2-4-8-4 تئوري آلدرفر (ERG)

2-4-8-5  تئوري کامروایی نیاز.

2-4-8-6 نظریه انتظار وورم.

2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر.

2-4-8-8  نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959)

2-4-9  ابزارهاي اندازه گیري رضایت شغلی..

2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI)

2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس..

2-4-11-2  مصاحبه. 32

2-5  پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور.

منابع.

منابع انگليسي..

درباره ی danesh

همچنین ببینید

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات اجتماعی و سیاسی وزارت نیرو ی و مبانی قانونی شامل آزمون اطلاعات اجتماعی و سیاسی و مبانی قانونی

نمونه سوالات استخدامی اطلاعات اجتماعی و سیاسی و مبانی قانونی شامل آزمون اطلاعات اجتماعی و ...