پرسشنامه استفاده اینترنت

پرسشنامه استفاده اینترنت

نوع فایل فایل ورد: دارد

تفسیر و توضیحاتتعداد سوال: 19سوال

نوع فایل تعداد مولفه: 6 مولفه

منبعتعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد

تفسیر و توضیحاتمدل پرسشنامه: دارد

پایایی تعداد صفحات:2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحات تفسیر و نمره گذاری: دارد (  تحلیل بر اساس نمره گذاری)

درباره ی danesh

همچنین ببینید

پرسشنامه یانگ

پرسشنامه یانگ محقق ساخته نوع فایل : ورد تعداد سوالات :64