خانه / دانلود / نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی فردی و سازمانی

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد کارآفرینی
فردی و سازمانی

نوع فایل : ورذ

تعداد صفحات :47

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه:
2-1بیان مساله پژوهش:
3-1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
4-1اهداف پژوهش:
1-4-1هدف اصلی
2-4-1 اهداف فرعی
5-1فرضیات پژوهش
6-1متغیرهای پژوهش
1-6-1 متغیرهای مستقل
2-6-1متغیرهای وابسته
7-1تعریف کلید واژه های پژوهش:
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-2ادبیات نظری پژوهش:
3-2 انواع کارآفرینی
4-2 مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی
5-2 ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی
6-2 وضعیت فعلی و آینده در بازار کار فناوری اطلاعات
7-2 فرآیند کارآفرینی سازمانی
8-2 اهمیّت ICT :
9-2 ویژگی های عصر ICT:
10-2 كارآفريني سازماني Intraprenure
11-2 موانع و محدوديت هاي كارآفريني سازماني
13-2 تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی
فصل سوم
روش انجام تحقیق
1-3 مقدمه:
2-3روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ):
3-3روش های جمع آوری اطلاعات و داده هاي تحقيق
4-3جامعه آماري تحقيق :
5-3روش نمونه گيري تحقيق
6-3ابزارهاي اندازه گيري تحقيق (مشخصات پرسشنامه ها)
1-6-3 روايي ابزارهای اندازه گيري تحقيق
7-3 روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق:
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه:
2-4 آمار توصیفی
3-4 نتایج فرضیات
فصل پنجم

نتیجه گیری
1-5 مقدمه
2-5 بحث و نتیجه گیری
3-5 بررسی نتایج پژوهش
4-5 محدودیت ها
منابع و ماخذ:
ضمائم

 

درباره ی danesh

همچنین ببینید

پرسشنامه گذشت

این پرسشنامه دارای ۲۰عبارت و روش نمره گذاری  به‌شكل طيف ليكرت 5 درجه‌اي مي‌باشد که ...